Vyhľadať
Close this search box.

Detail akcie

Futbal pod hákovým krížom. Psychológia prežitia a odporu s profesorom Kevinom Simpsonom

Dátum

štvrtok 21.03.2024

Čas

17:00

Miesto

Nová synagóga Žilina

Príďte zažiť futbal pod hákovým krížom cez málo známe fotografie a skryté svedectvá s americkým profesorom Kevinom Simpsonom, ktorý sa venuje psychológii holokaustu a je aktuálne na Slovensku vďaka podpore Fulbrightovho programu. Prezentácia bude v angličtine s tlmočením do slovenčiny. Vstupné je dobrovoľné.

 

Takmer 80 rokov po skončení druhej svetovej vojny psychológia ako veda stále zápasí s vysvetleniami, ako mohlo k holokaustu dôjsť. K málo známym aspektom tejto histórie patrí prítomnosť futbalu v nacistických getách a táboroch ako snaha prežiť a ponúknuť silnú formu odporu. Príďte si vypočuť svedectvá väzňov nacistického štátu, ktorí využili svoj športový talent, aby prežili vraždiacu mašinériu fašistov. Psychológia nám tiež pomáha vysvetliť páchateľov, spolupracovníkov a prizerajúcich sa.  

 

Kevin Simpson je profesorom, vedúcim Katedry psychológie na univerzite Johna Browna (John Brown University, Arkansas, USA). Špecializuje sa na sociálnu psychológiu a jeho vzdelanie je v oblasti poradenskej psychológie. Kevinova vášeň pre históriu spočíva v priesečníku športu a holokaustu. Preto sa v rámci jedného zo svojich projektov zameral na existenciu futbalu v nacistických táboroch a getách naprieč Európou, výsledkom čoho bola v roku 2016 publikácia s názvom „Futbal pod hákovým krížom: Príbehy prežitia a odporu počas holokaustu“. 

Počas Fulbrightovho štipendia, v roku 2019 viedol Kevin kurzy zamerané na sociálnu psychológiu holokaustu a športovú psychológiu na Katedre psychológie Univerzity Komenského. Vďaka jeho záujmu o holokaust a futbal nadviazal spoluprácu s predsedom Židovskej náboženskej obce Žilina – Pavlom Franklom, riaditeľom dokumentačného strediska – Jánom Hlavinkom, a riaditeľom Múzea židovskej kultúry – Michalom Vaněkom. Výsledkom výskumu na Slovensku bolo umiestnenie pamätnej tabule na múr západnej tribúny futbalového klubu MŠK Žilina, ktoré si pripomína 250 židovských väzňov, ktorí nútene pracovali pri výstavbe štadiónu. Je zároveň prvou pamätnou tabuľou na Slovensku, ktorá spája športovú históriu s vojnovou tragédiou. V novembri 2021 boli Kevin Simpson a Michal Vaňek ocenení čestnou cenou Juliusa Hirscha, ktorú udeľuje DFB, Nemecká národná futbalová asociácia.

 

 

Kevin bude mať prednášku v rámci jeho účasti v programe Fulbright Specialist, prostredníctvom ktorého ho kolegovia z Múzea židovskej kultúry pozvali na Slovensko. Fulbrightov program je jedným z najväčších a najprestížnejších medzinárodných vzdelávacích výmenných programov na svete. Na Slovensku ponúka granty študentom, vedcom, výskumníkom a vysokoškolským pedagógom ako aj odborníkom vo svojej oblasti študovať, prednášať alebo robiť výskum v USA. Taktiež ponúka granty americkým občanom, aby mohli prísť na Slovensko. 

Poslaním Fulbrightovho programu na Slovensku je podporovať vzájomné porozumenie medzi občanmi USA a Slovenska prostredníctvom vzdelávacích a kultúrnych výmen. Za svoju existenciu pomohol vytvoriť trvalé spojenia, bojovať proti nedorozumeniam a zaistiť, aby ľudia a národy pracovali na dosiahnutí spoločných cieľov.

Po prednáške Kevina Simpsona pracovníci Fulbrightovej komisie na Slovensku s radosťou zodpovedia všetky otázky o Fulbrightových grantoch a štipendiách.

 

 

ENGLISH


Football under the Swastika: Psychological Explanations of Survival and Resistance

 

Nearly 80 years after the end of World War II, psychological science is still wrestling with explanations for why the Holocaust happened. A little-known aspect of that history includes the emergence of football in the Nazi ghettos and camps as an effort to survive and to offer a profound form of resistance. Come listen to powerful testimonies from these prisoners of the Nazi state who used their athletic talents to survive the killing machinery of the fascists. Psychological science also helps us explain the perpetrators, collaborators, and bystanders. Come witness football under the swastika through rarely seen photographs and hidden testimonies. 

 

Kevin Simpson is a professor of psychology, Chair of the Department of Psychology at John Brown University (Arkansas, USA). He specializes in social psychology and his background is in counseling psychology. Kevin’s passion for history lies in the intersection of sport and the Holocaust. Therefore, one of his research projects focused on the existence of football in the Nazi camps and ghettoes across Europe, resulting in the publication of a book in 2016 titled “Soccer under the Swastika: Stories of Survival and Resistance during the Holocaust”.

In 2019, during his Fulbright fellowship, Kevin taught courses on social psychology of the Holocaust and sport psychology for the Department of Psychology, Comenius University in Bratislava. His interest in football and Holocaust brought him into collaboration with the president of the Jewish Community of Žilina – Mr. Pavel Frankl; the director of the Holocaust Documentation Centre – Dr. Ján Hlavinka; and the director of the Museum of Jewish Culture in Bratislava – Dr. Michal Vaňek. The result of his research in Slovakia was the installation of a memorial plaque at the home grounds of MŠK Žilina football club honoring 250 Jewish forced laborers who helped construct portions of the Stadion pod Dubnom (Stadium under the Duben Hill). This was the first plaque in all of Slovakia to link sport history with this wartime tragedy. 

In November 2021, Dr. Simpson and Dr. Vaňek were awarded the Julius Hirsch Honorary Prize given by the DFB, the German National Football Association.

 

Kevin will have a lecture thanks to his participation in Fulbright Specialist Program that has enabled him to come to Slovakia and work with his colleagues from the Museum of Jewish Culture in Bratislava. 

The Fulbright Program is the largest and one of the most widely recognized international educational exchange programs in the world. 

Fulbright Slovakia offers a variety of Fulbright and other grants for students, scholars or professionals to study, teach or to conduct research in the U.S. It offers the grants for U.S. citizens to do the same here in Slovakia.

Fulbright Slovakia’s mission is to promote mutual understanding between the people of the U.S. and Slovakia through educational and cultural exchanges. Over the years, the Fulbright Program in Slovakia has helped forge lasting connections, counter misunderstandings, and ensure our people and nations work toward common goals.

Fulbright Slovakia’s staff will happily answer all the questions about the Program after Dr. Simpson’s lecture.