Vyhľadať
Close this search box.

Detail akcie

ZA spoluprácu - konferencia o participácii

Dátum

utorok 20.06.2023

Čas

09:00

Miesto

Nová synagóga Žilina

Žilinský samosprávny kraj pozýva na konferenciu o spolupráci, participácii a otvorenom spravovaní vecí verejných v našom kraji. Cieľom podujatia je iniciovať a podporiť spoluprácu, komunikáciu a prepájanie rôznorodých aktérov – organizácií, inštitúcií aj jednotlivcov v našom kraji v témach transparentnosti, boja proti suchu a ochrany životného prostredia.

Program konferencie

9:00-10:00

Panelová diskusia o participácii
Otvorenie a privítanie Pracoviskom participatívnej politiky. Moderuje: Alexandra Poláková Suchalová, expertka pre participáciu, Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti. Diskutovať bude Erika Jurinová, predsedníčka ŽSK, Filip Vagač, splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, Anna Šestáková, expertka na participáciu, výskumníčka a procesná analytička z Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti a Lucia Lašová, koordinátorka participácie ŽSK.

10:00-12:00

Predstavenie projektu NP PARTI 2, prínosy riadenej participácie pre inštitúcie
Príbeh zavádzania participácie do praxe verejnej správy cez program budovania kapacít a víziu do budúcnosti rozpovie Barbara Gindlová, odborná garantka národného projektu Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík a Tomáš Rákos, procesný dizajnér a zakladateľ Participation Factory.

Z agendy pracoviska participatívnej politiky
Quo vadis environmentálne vzdelávanie? – príbeh participatívneho procesu zblízka. Rodová rovnosť o ženách aj mužoch a o pracovnom prostredí – diskusia o príbehu mesta Martin a obce Zábiedovo z nášho kraja, ktorým patrí prvenstvo v prijatí plánu rodovej rovnosti. Kraj otvorený dovnútra aj navonok – čo je interná participácia a ako nám pomáha tvoriť otvorený kraj. Prezentovať budú Lucia Lašová, Martina Remencová a Veronika Střelcová, koordinátorky participácie z Pracoviska participatívnej politiky Žilinského samosprávneho kraja

13:00-13:45

Multistakeholder fórum
Powerbrainstorming pre pokročilých a pokročilé, ale aj úplných začiatočníkov/ky pod vedením Tomáša  Rákosa, experta na participatívne plánovanie z Fabriky Participace na témy ako environmentálne vzdelávanie, národné parky, klimatická zmena a sucho, interná participácia inštitúcií, otvorený a transparentný kraj, participácia mládeže a inklúzia či riadená participácia.

14:00 – 15:15

Participácia v praxi
Finančné a nefinančné nástroje podpory. Príbeh Novej synagógy Žilina. Sytev Kysuce – Show your talent, participácia mládeže. Príklady praxe – Fabrika Participace SVK a Európa – čo funguje inde.

15:15-16:00

Čo je iniciatíva pre otvorené vládnutie?
Moderuje Lucia Lašová, koordinátorka participácie ŽSK. Rozhovor so zástupkyňami Iniciatívy pre otvorené vládnutie (OGP) na všetkých úrovniach spravovania vecí verejných – lokálnej, regionálnej a národnej – Soňa Kariková za Mesto Banská Bystrica, Lucia Lacika za ÚSV ROS, Veronika Střelcová za Žilinský samosprávny kraj. 

– – – 

Konferencia je určená zástupcom a zástupkyniam:

 • verejnej správy
 • miest a obcí v Žilinskom kraji
 • vzdelávacích inštitúcií
 • mimovládnych organizácií
 • iniciatív a občianskych združení
 • akademického sektora
 • firemného sektora, sociálnych podnikov
 • lokálnych cirkevných organizácií
 • miestnych a regionálnych spolkov, organizácií, agentúr alebo aktívnych skupín
 • voleným zástupcom a zástupkyniam
 • záujemcom o otvorené vládnutie a dobre spravovanú spoločnosť
 • aktívnym jednotlivcom

Na stretnutí sa dozviete:

 • ako Žilinský samosprávny kraj podporuje spoluprácu a participáciu
 • akými témami sa zaoberá Pracovisko participácie ŽSK
 • o rôznych nástrojoch podpory
 • o záväzkoch kraja v Iniciatíve pre otvorené vládnutie
 • práci kraja smerom k zvyšovaniu environmentálneho povedomia či prevenciu voči suchu

Registrovať sa na môžetu tu > Registrácia na konferenciu Žilinského samosprávneho kraja o participácii (google.com)

Kontaktná osoba: Mgr. Veronika Střelcová, PhD. Veronika.Strelcova@zilinskazupa.sk