Detail události
Dominik Hlinka rozložil Sphéru
Dátum 7. 5. 2022
Čas 13:00
Miesto Nová synagóga Žilina

Mesačný rezidenčný pobyt zavŕši maliar Dominik Hlinka jednodňovou výstavnou situáciou. Vytvorené obrazy budú nainštalované s kopami materiálu zo Sphéry. Miestom tejto maliarskej inštalácie bude dvor za Novou synagógou, kde bude sprístupnená kedykoľvek od 13:00 až do zotmenia. Kurátorské a autorské uvedenie bude súčasťou Oslavy Sphéry, ktorá začína v ten istý deň o 17:00.

Dominik Hlinka pracuje so situáciou miznutia Sphéry ako s požiadavkou na manipuláciu a reorganizáciu materiálu. Zaujíma ho predovšetkým nosná drevená konštrukcia, určujúca a nesúca dominantnú pologuľu, a postupná demontáž jej spletitosti spojov a väzieb, prepájania sily a nadväzovania opory, ukrývajúca sa pod vyčisteným priestorom. Hlinka sa bude zaoberať, síce v inklinácii ale aj v kontraste s výstavbovým duchom konštruktivistickej tendencie, jej odhaľovaním a postupným miznutím po celú dobu rozoberania architektúry Sphéry. 

Autor neplánuje formálne dokumentovať jej demontáž, ale vyzdvihovať momenty usporiadaných geometrických foriem v kontraste k ústrednej meta-funkcii obrátenej kupoly a pracovať s momentami, pri ktorých sa postupne obnažuje ako ukrývaná podpera, tak aj architektúra interiéru Novej synagógy. Hlinka tak plánuje registrovať a rekonštruovať videné, odkrývajúce a miznúce, a analyzovať súbežne viaceré situácie v rôznych štádiách rozkladu. Vo výsledku autor plánuje vznik prevažne plošných realizácií v maľbe, ale tiež v práci s materiálom z ktorého je samotná Sphéra vytvorená, až po zapojenie sa do procesu jej rozoberania.

Kurátorom rezidencie je Juraj Gábor.

Dominik Hlinka patrí k reprezentantom mladšej strednej generácie slovenskej maliarskej scény. Štúdium absolvoval na VŠVU v Bratislave na Katedre maliarstva v Ateliéri mal+by pod vedením doc. Mgr. art. Klaudie Kosziby ArtD (2008- 2014), kde od roku 2015 pokračoval v doktorandskom štúdiu a od roku 2018 pracuje ako odborný asistent pre tento ateliér. V rokoch 2011-2012 absolvoval stáž na HEAD v Ženeve. V autorovej tvorbe môžeme sledovať dlhodobý záujem o dokumentárny prístup k maľovaným motívom, ktorý sa postupne posúva k otázke o možnosti prepisu predlohy na plochu plátna. Uvažovanie o maľbe, jej možnostiach a vôbec jej podstate, realizuje súčasne v širšom spektre médií, akými sú okrem odlišných maliarskych riešení aj tvorba objektov, miesto špecifických inštalácií a v neposlednom rade práve práca v digitálnom prostredí. V posledných rokoch do svojej tvorby aktívne zapája softvér a výpočtové technológie, no zároveň reflektuje aj ich pozíciu a vplyv na ľudské myslenie a konanie. Motívy jeho malieb sú prevažne digitálne, pracuje s 3D skenovaním objektov, machine learningom ako aj s laickým programovaním pre dosiahnutie obrazových predlôh bez „zmyslového“ zaujatia, čím naráža na racionalitu a nezaujatosť softvéru. 

 

Foto: Marta Preciado

Ďakujeme za podporu